Kompletní převod firmy s.r.o. včetně změny jednatele se realizuje v následujících krocích:

  1. Je nutné sepsat smlouvu o převodu obchodního podílu.
  2. Smlouvu o převodu obchodního podílu podepíší převodce a nabyvatel (podpisy musí být úředně ověřené).
  3. Valná hromada společnosti odvolá původního jednatele.
  4. Valná hromada společnosti jmenuje nového jednatele.
  5. Vyhotoví se prohlášení jednatele a opatří se ověřeným podpisem.
  6. Sepíše se návrh na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku.
  7. Návrh se opatří kolkem a spolu s ostatními listinami se podá na příslušný obchodní rejstřík.
  8. Soud zašle do datové schránky společnosti usnesení.
  9. V případě kladného usnesení, lze urychlit zápis změn vzdáním se práva na odvolání.

Nový jednatel jedná za společnost v okamžiku jmenování valnou hromadou. Změna společníka(ů) je provedena v okamžiku zápisu změn obchodním rejstříkem.


další naše služby

Založení společnosti

Komplexní založení firmy online za 7399,- Kč.

Ready made společnosti

Nejlevnější ready made s.r.o. s základním kapitálem 20tis Kč a více.

Sídlo společnosti

Nejlevnější sídlo firmy v Praze a Brně za 99,- Kč / měsíc.